światosław / tales from the world

archive for

February, 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wędrowiec / wayfarer

February 20th, 2013

 

 

 

 

 

…wędrowiec pod mankietem od koszuli lnianej ma branzoletkę… z odkówki miedzianej jak amulet…

za pasem nóż a w ręku kij , krawieckie szydło w kapeluszu…

 

 

 

 

zimno tu w chuj

February 19th, 2013

 

 

Specjalny bonus post na blogu tylko dla kochanych rodaków.

 

 

 

 

 

***

 

 

show me the way /  pokaż mi drogę

 

 

show me the purpose /  pokaż mi cel

 

 

show me direction / pokaż kierunek

 

 

With the dervishes in Ajmer, India. May 2012 / Z derwiszami. Adżmer, Indie. Maj 2012.

awe and terror / groza i respekt

February 18th, 2013

 

 

 

 

An ecstatic experience transcends duality; it is
simultaneously terrifying, hilarious, awe-inspiring, familiar, and bizarre. It is an experience that one wishes to have
over and over again.  [ Terence McKenna, "Food of Gods" ]

In his trance the shaman goes on a far journey -the place of the departed ancestors, or the nether world, or there
where the gods dwell-and this wonderland is, I submit, precisely where the hallucinogens take us. They are a
gateway to ecstasy. Ecstasy in itself is neither pleasant nor unpleasant. The bliss or panic into which it plunges you
is incidental to ecstasy. When you are in a state of ecstasy, your very soul seems scooped out from your body and
away it goes. Who controls its flight: Is it you, or your “subconscious,” or a “higher power”? Perhaps it is pitch
dark, yet you see and hear more clearly than you have ever seen or heard before. You are at last face to face with
Ultimate Truth: this is the overwhelming impression (or illusion) that grips you. You may visit Hell, or the Elysian
fields of Asphodel, or the Gobi desert, or Arctic wastes. You know awe, you know bliss, and fear, even terror.
[ Gordon Wasson, "The Wondrous Mushroom: Mycolatry in Mesoamerica" ]

 

***

 

 Doświadczenie ekstatyczne przekracza dualność, jest jednocześnie przerażające, zabawne, wywołujące szacunek, znajome i dziwaczne. To doświadczenie, które chce się powtarzać wciąż na nowo, nigdy takie same. [ Terence McKenna, "Pokarm Bogów ]

 

W swoim transie szaman wyrusza w daleką podróż – do miejsca gdzie odeszli przodkowie, do dolnego świata, lub też tam gdzie mieszkają bogowie, i ta cudowna kraina, postuluję, jest dokładnie tym miejscem gdzie zabierają nas halucynogeny. Są one bramą do ekstazy. Ekstaza sama w sobie nie jest przyjemna ani nieprzyjemna. Rozkosz czy panika w jaką nas wciąga jest wtórna, uboczna. Kiedy jesteś w stanie ekstazy, sama dusza wydaje się zostać wydarta z ciała i porwana gdzieś w dal. Kto kontroluje ten lot : czy to ty, czy twoja podświadomość, czy też jakaś “wyższa siła”? Być może jest to podróż przez smolistą ciemność, a jednak widzisz i słyszysz jaśniej i wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Jesteś w końcu twarzą w twarz z Ostateczną Prawdą, to jest to przytłaczające wrażenie ( czy też iluzja ) które cię wtedy chwyta. Możesz odwiedzić Piekło, albo pokryte złotogłowiem eleuzyjskie pola umarłych, albo pustynię Gobi, albo arktyczne pustkowia. Znasz grozę, znasz rozkosz, doświadczasz strachu i przerażenia. [ Gordon Wasson, "Cudowny grzyb : Mykolatria w Ameryce Środkowej" ]

 

 

 

smokie

February 12th, 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

roots / korzenie

February 11th, 2013

 

“In the chtonic world there was to be found a source of living water, and it came, according to the folk belief, from under an apple tree. This was, in Slavic folk tradition, a version of the shamanic tree of life, related to the immortality and strength, located above all in the fruits – wonderful, golden apples, guarded by the Golden Cock ( Fire Bird ) or a dragon. In the roots of the tree lived a dragon ( in mythology of the Slavs called Nij, snake god of the netherworld), in the crown of the tree, the bird”

 

***

 

“W podziemnym świecie znajdowało się źródło żywej wody, a wypływało ono, według ludowych wierzeń spod jabłoni. Była ona w słowiańskiej kulturze ludowej istotnym wariantem drzewa życia, kojarzonego z nieśmiertelnością i siłą, skupiającą się zwykle w owocach – cudownych, złotych rajskich jabłkach, strzeżonych przez złotego kura (żar ptaka) lub smoka. W korzeniach jabłoni miał mieszkać smok (patrz: zoomorficzna postać boga zaświatów Niji, jako węża/żmija), a na wierzchołku siadać ptak.”

 

patrz : “Bogowie Polscy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existential warning // Marijuana ! May lead to prejudice and psychotic reactions in many people who never use it, and fun life for those who do !

 

***

 

Ostrzeżenie egzystencjalne // Marihuana ! Może prowadzić do uprzedzeń i wybuchu psychoz u osób nigdy jej nie używających oraz zabawnego życia tych którzy korzystają !

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Urs in Ajmer, a Sufi festival, May 2012 / Urs w Adżmer, sufi festiwal, maj 2012 ]

 

 

 

 

ladino love

February 9th, 2013

 

 

 

Una ora en la ventana
Ora i media al balkon
La kulevra de tu ermana
Ah, no mos desha, ah! no mos desha
Azer el amor

Yo la kero, tu la keres
Ya mos vamos a matar
Ven djugaremos a los dados
El ke la gana, el ke la gana
Su mazal

Ke komio la tu mama
Empreniada de ti
Te kito morena i dulse
Amasada
Amasada kon la miel

Ah! no t’alaves ke sos blanka
Blanka komo el yasmin
Ke ay morenikas en el mundo
Ke kemaron, ke kemaron
Medio izmir

A la mar yo me vo echar
Un peshkado yo vo panar
Siete novias vo kitar
Ah! yo a ti, yo a ti
Me vo tomar  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JSNmVuCwyXk

 

 

Song from the times long gone, times when Muslims, Christians and Jews could be neighbors, and did not have conform to one common standard set by combined secular and religious establishment. Fuck the holy inquistors of any denomination, may these times come back, even if it happens in communities of outcasts.

 

***

 

Z czasów minionych, takiego czasu kiedy muzułmanie, żydzi i chrześcijanie mogli być sąsiadami, i nie musieli dopasować się do jednego identycznego wzorca ustalonego przez połączony świecki i religijny establishment. Pierdolić świętych inkwizytorów niezależnie od ich wyznania, niech te czasy wrócą, nawet jeśli tylko w społecznościach wyrzutków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images from medieval Toledo, which until expulsion of Jews from Spain was a home to large Ladino community,  and from modern gypsies gathering in the hills on border between Spain and Portugal.

 ” About Ladino

 

 

***

 

 

Zdjęcia ze średniowiecznego Toledo które do czasu wygnania Żydów z Hiszpanii było siedzibą sporej społeczności Ladino, oraz ze zgromadzenia współczesnych cyganów na wzgórzach na pograniczu Hiszpanii i Portugalii.

” Co nieco o Ladino

 

 

 

In my memory the May of 2012 seems to be growing ever bigger and more important, and I understand more and more the meaning of gifts of that long, hot walk from Delhi to Ajmer.

 

***

 

W mojej pamięci maj 2012 roku rośnie i staje się coraz ważniejszy, i coraz bardziej rozumiem znaczenie darów tego długiego, gorącego spaceru z Delhi do Ajmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.