światosław / tales from the world

archive for

March, 2012

 

 

 

 

 

 

In Carpathian mountains /  W Karpatach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If someone is interested, I also take wedding photos. /  Jeżeli ktoś jest zainteresowany, robię też zdjęcia na ślubach.

 

 

 

 

 

Carcass / Trup

March 15th, 2012

 

 

 

Meat in so called developing countries has a face. The animal, not a product, is with you all the way, from crowded truck to a plate of raw flesh. It is eyes and limbs, not a smiling cartoon label of self righteous system which breeds cows for its milk, caged chicken for spicy wings, Negroes for its cocoa and football and Chinese for sneakers. Always somewhere else.

***

Mięso w tak zwanych krajach rozwijających się ma twarz. To zwierzę, nie produkt widzisz od początku do jego końca, od zatłoczonej ciężarówki po talerz surowego mięsa. To oczy i kończyny, nie uśmiechnięte zwierzaczki z kreskówek na opakowaniu dumnego z siebie systemu, który swe krowy produkuje tam gdzie ich nie widać, hodując na mleko, ściśnięte w klatkach kurczaki na pikantne skrzydełka, Murzynów na kakao i piłkę nożną, Chińczyków dla trampek. Zawsze gdzieś indziej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazidi elders / Hierarchia

March 14th, 2012

 

 

Baba Sheikh, highest levels of  Yazidi hierarchy. Even the meal he eats is part of the ritual, when he rises, all must rise, when he walks by, people bow their heads and come to kiss him on sleeve of his robe.

***

Baba Sheikh, najwyższy szczebel w hierarchii Jazydów. Nawet posiłek który zjada na dziedzińcu świątyni to część rytuału, kiedy wstaje, wszyscy wstają z nim, kiedy przechodzi ludzie kłaniają się i podchodzą całować skrawke jego szat w nadziei błogosławieństwa.

 

 

 

Complex religious hierarchy of Yazidi, including pirs, fakirs, sheikh etc is a clear result of missionary work of Sheikh Adi, medieval sufi saint who came to Yazidis, most likely tried to teach them Sufi philosophy, and succeeded in adding only another layer of cultural influence. Not long ago after his death his tomb became a site of  worship, Sheikh Adi alongside other Sufi saints buried in Lalish obtaining status of half deity- half prophet, or incarnation of creator spirits of this world. It is a common process of fusion of sufism and ancient indigenous beliefs, wherever wandering Sufi preachers with their tolerance for truth existing in various forms and various cultures came to work in new area. That kind of syncretism can also teach us a bit about traditions of tolerance and coexistence in the old East, important lesson in modern world of tensions and so called civilization clash. It may seem absurd that today Yazidi often are not aware of the Muslim component of their heritage, some don’t even realize Sheikh Adi was Muslim, and no wonder – after centuries of persecution, being labelled as satanists by their Muslim neighbours and forcibly converted, no one would like have anything to do with such religion. Clear example when use of force creates adverse effect than the one desired.
In the end it is worth mentioning that relation to Islam is not only one way – there is theory with plenty evidence, that Islam in the area borrowed a lot from old Iranian beliefs, either directly from Zoroastrianism or through the common heritage of the people of the book. It is understood for example that first traces of mystical and spiritual thought in Judaism appear after the return from Babylonian captivity , after the contact with ideas of Iranian origin.

 

***

 

Skomplikowana religijna hierarchia Jazydów, w skład której wchodzą takie funkcje ( tytuły ) jak pir, fakir, szejk i wiele innych to wyraźny rezultat misjonarskiej pracy Sheikha Adi, średniowiecznego sufickiego świętego który trafił do Jazydów i najprawdopodobniej próbował uczyć ich islamu i filozofii sufi, ale udało mu się głównie przynieść tutaj kolejną warstwę kulturowych wpływów. Nie minęło za wiele czasu od jego śmierci gdy jego grób stał się miejscem kultu dla kurdyjskich wyznawców, a sheikh Adi razem z wieloma innymi sufickimi świętymi pochowanymi w Lalish zdobyli status pośredni między bótwem a prorokiem, czy też inkarnacjami duchów stworzycieli tego świata. To powszechny proces fuzji sufizmu i starych lokalnych wierzeń, gdziekolwiek dotarli wędrowni suficcy mistycy z ich tolerancją dla prawdy jaką w różnych formach znaleźć można w kulturach i duszach rozsianych po świecie. Taki synkretyzm mówi nam wiele o tradycjach tolerancji i współistnienia na dawnym Wschodzie, ważna lekcja w czasach współczesnych napięć i tak zwanego starcia cywilizacji. Może wydawać się dziś absurdalne że Jazydzi nie są często świadomi muzułmańskiej części swojego dziedzictwa a wielu nie zdaje sobie nawet sprawy że Sheikh Adi był muzułmaninem. Nic w tym dziwnego jednak, po stuleciach prześladowań, oskarżeń o satanizm i przymusowych konwersji nikt nie chciałby mieć do czynienia z religią takich sąsiadów. To dobry przykład tego jak użycie siły do narzucenia swych przekonań może mieć odwrotny niż pożądany skutek.

Na koniec warto wspomnieć że związki Jazydów z islamem nie są jednostronne – istnieje teoria, z wieloma na to dowodami, że tutejszy islam sporo zapożyczył ze starych irańskich wierzeń, albo bezpośrednio z zoroastriańskiej tradycji, albo przez wspólne dziedzictwo ludów Księgi. Uważa się na przykład że pierwsze ślady mistycznych poszukiwań w judaizmie pojawiły się dopiero po powrocie tego semickiego narodu z babilońskiej niewoli, po kontakcie z ideami o irańskim pochodzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

Ritual

March 10th, 2012

 

 

Yazidi story, ritual and custom. / Ciąg dalszy historii Jazydów, ich rytuały i zwyczaje.

 

 

 

 

Although the main function of qawwal is preserving and teaching basic concepts of Yazidi oral tradition, many of his songs are entertainment, word play , some related to erotic issues. Here qawwal sings on the slopes of mount Arafat ( many spots in Lalish are named after Muslim holy places ), looking serious and religious, but minutes after public erupts in laughter at dirty joke.

***

Chociaż główną rolą qawwala jest zachowanie i nauczanie podstawowych elementów jazydzkiej tradycji, ( w zasadzie ustnej , jeżeli nie liczyc dwóch niepewnego pochodzenia ksiąg ), jednak wiele z jego pieśni to również rozrywka, gierki słowne, żarty, niektóre związane z kwestiami erotycznymi. Tutaj qawwal wygląda poważnie i nabożnie w swym występie na zboczach góry Arafat ( nazwanej tak jak wiele innych lokalizacji w Lalish od znanych muzułmańskich świetych miejsc ), ale zaraz za moment publika wybuchnie śmiechem z powodu sprośnego żartu.

 

 

 

Besides being religious gathering, as usually, Lalish is also a place of celebration. /  Nie tylko religijne zgromadzenie, ale i jak to zwykle bywa, okazja do zabawy.

 

 

 

Whole sacred valley of Lalish is supposed to be shoe free. /  W całej świętej dolinie w Lalish obowiązują bose stopy

 

 

 

Tying and untying knots on colourful clothes inside the main temple in Lalish. Something to do, not to question, if you want to have your baraka.

***

Rozwiązywanie i zawiązywanie węzłów na kolorowych kawałkach materiałów opasanych wokół kolumn w głównej świątyni to tradycja jaką po prostu odtwarza się, bez zadawania zbednych pytań i szukania wyjaśnień.

 

 

Deep in the dark corners of main temple there is a hole. Give it a try, three times, with a colourful rag, you throw it in and baraka is yours. Of course, don’t forget your donation.

***

Inny sposób zdobycia odrobiny szczęścia, błogosławieństwa z grobowca sheikha Adiego to dziura w ścianie w jednej z najgłębszych komnat świątyni. Możesz spróbowac trzy razy, jeśli kolorowa szmata trafi do środka, baraka jest twoje.

 

 

Yazidi are highly hierarchized, there are very specific functions for many members, system that reminds some secret society, or a Sufi tariqa where serving is a way of spiritual development. This man has one role only, walks around Lalish, distributes strong coffee and collects donations.

***

Jazydzi mają bardzo ścisłą hierarchię, różni członkowie społeczności pełnią różną funkcję, system przywodzący na myśl tajne stowarzyszenia, albo ścieżkę sufi, w której służenie innym rozumiane jest jako droga do duchowego rozwoju. Ten mężczyzna przez cały czas trwania festiwalu ma tylko jedną rolę, chodzipo okolicy i częstuje bardzo mocną kawą, za którą zbiera datki.

 

 

Every night during the autumn festival in Lalish sema ceremony is held in the courtyard of the main temple adorned with giant serpent. Its name, sheikhs, pirs, fakirs,qawwals and murids taking part, circular movement of the procession, all this reminds about links of Yazidi to Sufi traditions. No wonder, Sheikh Adi who re-organized Yazidi worship and who is buried in the temple was a Sufi saint. His impersonation is most important figure of the ceremony.

***

Co noc podczas dorocznego zgromadzenia Jazydów w Lalish na dziedzińcu przed główną świątynią oznaczoną wizerunkiem węża ma miejsce ceremonia zwana sema. Jej nazwa, jak i uczestnictwo hierarchii fakirów, szejków, pirów, kawali i muridów poruszających się w transowym rytmie w zataczającej kręgi procesji, wszystko to przypomina o związkach tutejszej tradycji z sufizmem. Nic w tym dziwnego, szejk Adi którego pochowano w tej świątyni, i który przeorganizował religię Jazydów i nauczał ich przez wiele lat, był sufickim świętym, przyjacielem Abdul Qadira Gilani. Postać z ukrytą twarzą reprezentuje szejka pokazującego się tylko raz do roku, w trakcie jesiennego święta.

 

 

 

 

Kif—Prologue And Compendium Of Terms
Paul Bowles

 

( very bright observations written many years ago, however, there are causes of optimism in the global consciousness of today  /  trafne obserwacje sprzed wielu lat, dzień obecny przynosi jednak pewne nadzieje co do zmian w świadomości na świecie )

 

One of the great phenomena of the century is the unquestioning worldwide acceptance of 
the accessories of Judaeo-Christian civilization, regardless of whether or not these trappings
 have any relevance to the peoples adopting them. The United Nations, like a philanthropical
 society devoted to reclaiming and educating young delinquents, points the way grandly for
the little nations just recruited, assuring them that they too one day may be important and
 respected members of world society. Political schisma do not really exist. Whether the new 
ones study Marx or Jefferson, the destructive impact on the original culture is identical. It 
would seem that the important task is to get them into the parade, now that they have
 been convinced that there is only the one direction in which they can go. Once they are 
marching too, they will appreciate more fully how far ahead of them we are. These are faits
 accomplis; in the future it will be fascinating to watch the annihilation of the entire structure 
of Judaeo-Christian culture by these ‘underprivileged’ groups which, having had only the
most superficial contacts with that culture, nevertheless will have learned enough thereby to
 do a thorough job of destroying it.

 

***

 

Jedno z wielkich zjawisk jakie miały miejsce w minionym juz wieku to w zasadzie niekwestionowana akceptacja akcesoriów judeochrześcijańskiej cywilizacji, niezależnie od tego czy te atrybuty miały jakąkolwiek przydatność dla ludów jakie je zaadoptowały.  Narody Zjednoczone, jak stowarzyszenie dobroczynne zaangażowane w odzyskiwanie dla społeczeństwa i polerowanie młodych rozrabiaków wskazują wspaniałą drogę wszystkim nowo zwerbowanym małym narodom, zapewniając że pewnego dnia i one będą ważnymi i szanowanymi członkami światowej społeczności. Polityczna schizma w zasadzie tu nie istnieje. Czy nowo przyjęci członkowie zajmują się studiowaniem Marksa czy też Jeffersona, destrukcyjny wpływ na ich własną kulturę jest identyczny. Wydaje się że najważniejsze zadanie to zapędzenie ich na paradę – czy może wyścig, kiedy juz zostali przekonani że jest tylko jeden kierunek w którym można iść. Kiedy już zaczną maszerować, zrozumieją jak daleko przed nimi na czele pochodu jesteśmy my. To już w zasadzie fakty dokonane, w przeszłości czeka nas fascynujący spektakl destrukcji całej struktury tejże judeochrześcijańskiej kultury przez owe zacofane grupy, które wprawdzie miały możliwość bardzo powierzchownego kontaktu z tą kulturą, ale wystarczającą aby dokonać dokładnego dzieła jej demontażu.

 

 

 

 

If you are going to sit at table with the grown-ups, you have to be willing to give up certain childish habits that the grown-ups don’t like: cannibalism, magic, and all the other facets of ‘irrational’ religious observances. You must eat, drink, relax and make love the way the grown-ups do, otherwise your heart won’t really be in it; you won’t truly be disciplining yourself to become like them.

One of the first things you must accept when you join the grown-ups’ club is the fact that the Judaeo-Christians approve of only one out of all the substances capable of effecting a quick psychic change in the human organism—and that one is alcohol. The liquid is sacred in the ceremonies of both branches of the Judaeo – Christian religion. Therefore all other such substances are taboo. But since you are forsaking your own culture in any case, you won’t mind giving up the traditional prescriptions for relaxation it provided for you; enthusiastically you will accept alcohol along with democratic (or communist) ideology and the gadgets that go with it, since the sooner you learn to use these things, the sooner you can expect to be patted on the head, granted special privileges, and told that you are growing up—fulfilling your destiny, I think they sometimes call it. This news, presumably, you find particularly exciting.

 

 

***

 

Jeżeli masz usiąść przy stole z dorosłymi musisz pozbyc się pewnych dziecięcych zachowań których dorośli nie lubią : kanibalizmu, magii i innych “nieracjonalnych” religijnych zachowań. Masz jeść, pić, relaksować się i kochać tak jak robią to dorośli, inaczej nigdy nie będziesz z nimi całym sercem, nie będziesz dostatecznie zdyscyplinowany aby być taki jak oni.

Jedną z pierwszych rzeczy jakie musisz zaakceptować kiedy dołączasz do klubu dorosłych jest fakt że ludzie judeo-chrześcijańskiego świata akceptują tylko jedną ze wszystkich substancji zdolnych do wywołania szybkiej psychicznej zmiany w ludzkim organizmie, i jest to alkohol. Ten płyn jest święty w ceremoniach obu odłamów ich tradycji religijnej. Wszystkie inne substancje zatem stanowią tabu. Ale skoro i tak rezygnujesz ze swojej kultury, nie będzie ci robiło różnicy zrezygnowanie z tradycyjnych sposobów na relaks jakie ta kultura ci oferowała, entuzjastycznie zaakceptujesz alkohol w pakiecie z demokratyczną ( czy też komunistyczną ) ideologią i wszelakimi gadżetami jakie one mają. Im szybciej nauczysz się ich używać, tym prędzej możesz spodziewać się dobrotliwego pogłaskania po główce, przyznania szczególnych przywilejów i usłyszysz że dorastasz – wypełniasz swoje przeznaczenie, tak to chyba nazywają. Te wiadomości , zapewne, wydadzą ci się szczególnie ekscytujące.

 

 

And so the last strongholds fashioned around the use of substances other than alcohol are being flushed out, to make everything clean and in readiness for the great alcoholic future. In Africa particularly, the dagga, the ganja, the bangui, the kif, as well as the dawamesk, the sammit, the majoun and the hashish, are all on their way to the bonfires of progressivism. They just don’t go with pretending to be European. The young fanatics of the four corners of the continent are furiously aware of that. They are, incidentally, also aware that a population of satisfied smokers or eaters offers no foothold to an ambitious demagogue. The crowd pleasantly heated by alcohol behaves in a classical and foreseeable fashion, but you can’t even get together a crowd of smokers: each man is alone and happy to stay that way. ( Then, too, there is the fact to be considered that once one gets power, one can regulate the revenue on alcohol, and sit back to count one’s take. The other substances don’t lend themselves so easily to efficient governmental racketeering.)

 

***

 

Tak też ostatnie twierdze oporu użytkowników innych substancji niż alkohol zostają powalone, wszystko jest już w pełnej gotowości na wspaniałą alkoholową przyszłość. W Afryce dagga, ganja, bangui, kif, dawamesk, sammit, madżun, haszysz, wszystkie są już w drodze do zniszczenia w ogniskach postępu. Po prostu nie pasują do bycia Europejczykiem. Młodzi fanatycy z czterech stron kontynentu mają tego wściekłą świadomość. Wiedzą też zresztą że populacja zadowolonych palaczy czy zjadaczy konopii nie daje specjalnego pola do popisu ambitnym demagogom. Masa przyjemnie podgrzana alkoholem zachowuje się w klasyczny i przewidywalny sposób, ale grupy palaczy nie da się nawet zebrać do kupy – każdy z osobna jest zadowolony, jest mu dobrze ze samym sobą i chce w tym zadowoleniu pozostać. ( Inną kwestią ważną dla tych co dopchali się do władzy jest też to iż można dochód z produkcji alkoholu łatwo kontrolować i siedzieć wygodnie zliczając zyski. Inne substancje nie dają się tak łatwo wykorzystać rządowym gangsterom )

 

 

Cannabis, the only serious worldwide rival to alcohol, reckoned in millions of users, is always described in alcoholic countries as a ‘social menace’. And the grown-ups mean just that. They don’t infer that it’s detrimental to the health or welfare of the individual who uses it, since for them the individual separated from his social context is an irregularity to be remedied, in any case. No, they mean that the user of cannabis is all too likely to see the truth where it exists, and to fail to see it where it does not. Obviously few things are potentially more dangerous to those interested in prolonging the status quo of organized society. If people refuse to play the game of society at all, of what use are they? How can they be enticed or threatened, save , by the ultimately unsatisfactory device of brute force?
No, no, there are no two ways about it: society has got to go on being played (and quietly directed); alcohol is the only safe substance to allow human beings, and everything else must go.

 

***

 

Konopie, jedyny poważny konkurent alkoholu na światowej arenie zmieniaczy świadomości, którego użytkownicy liczeni są w milionach, zawsze opisywane są w alkoholowych kulturach jako “społeczne zagrożenie”. I dorośli mają dokładnie to na myśli. Nie dowodzą, że są one szkodliwe dla zdrowia czy dobrobytu jednostki, skoro dla nich  i tak jednostka wyrwana ze społecznego kontekstu to nieregularność jaką trzeba naprawić. Nie, chodzi im o to że użytkownik konopi z dużym prawdopodobieństwem ujrzy prawdę tam gdzie ona istnieje, a nie zobaczy jej tam gdzie jej nie ma. Oczywiste jest to że niewiele rzeczy może być bardziej niebezpiecznych dla tych którzy zainteresowani są przedłużaniem status quo zorganizowanego społeczeństwa. Jeżeli ludzie odmawiają społecznych gierek, do czego w zasadzie się przydadzą? Jak można ich kusić albo im grozić, poza ewentualnym i nie do końca skutecznym użyciem brutalnej siły? Nie, nie ma innej drogi, trzeba dalej móc grać społeczeństwem i po cichu nim kierować, alkohol jest jedyną bezpieczną substancją na jaką ludziom można pozwolić, inne muszą zniknąć.

 

 

(…)

 

 

Night on earth

March 7th, 2012

 

 

Khartoum, Sudan.

 

Kostrzyn, Poland.

 

Kidal, Mali

 

Dire, Ethiopia

 

Carpathian mountains, Ukraine

 

Tassili, Algeria.

 

Jodhpur, India

 

Port Au Prince, Haiti

 

Rangoon, Burma.

 

Addis Abeba, Ethiopia

 

Calcutta, India

 

Paramaribo, Surinam

 

 

 

 

 

Impressions about material side of religion / Religia w materialnym świecie.

 

Pakistan for MTV

March 4th, 2012

 

From a story about HIV prevention in Pakistan for MTV Staying Alive. Youth, gypsies, hijras. / Z historii dla fundacji MTV o zapobieganiu HIV w Pakistanie. Młodzież, cyganie, transseksualiści.

 

 

Life / Życie

March 3rd, 2012

 

 

After first few days of the festival serious problems with network coverage started, it basically stopped working. Rumour has it that Yazidi elders contacted mobile phone companies and requested to it switch off in Lalish, as too many youth used their mobile phones for flirting and making immoral appointments in the bushes. For Yazidi who are not allowed to marry with outsiders annual gathering at Lalish is excellent occasion for matchmaking.

 

***

Po kilku pierwszych dniach festiwalu w Lalish zaczęły się poważne problemy z zasięgiem komórek, w zasadzie przestały działać. Po dolinie poszła plotka że starszyzna Jazydów skontaktowała się z operatorami sieci i kazała im wyłączyć ją na terenie Lalish, bo zbyt wiele młodzieży zaczęło uzywać swych telefonów jako narzędzia flirtu i umawiania się na niemoralne spotkania w krzakach. Dla Jazydów którzy żyją przeważnie w odosobnionych wioskowych społecznościach spotkanie w Lalish jest doskonałą okazją do swatów.

 

 

 

Sometimes things just don’t work out. Kochek, female seer is telling the future for young Yazidi, related to his relationship with Muslim girl whom he plans to leave. Yazidi are not supposed to marry outside their religion.

***

Czasami te sprawy się po prostu nie układają. Kochek, tutejsza wróżbitka przepowiada przyszłość młodemu Jazydowi, co do jego związku z muzułmanką, którą chce on zostawić. Jazydom nie wolno żenić się poza swą religią.

 

 

Sometimes things are all right   / Kiedy indziej wszystko się udaje.

 

 

Wedding is here, as in most traditional societies, very special event. It is important transition point of no return, divorce is very rare. All the behaviour, customs and wedding rituals are detailed and known to most Yazidis.

Slaughtered goat and candies that have just been thrown at bride and groom during Yazidi wedding near Lalish in north Iraq.

***

Wesele jest tutaj, jak w większości tradycyjnych społeczności, szczególnym wydarzeniem. To ważny moment przejścia, zwykle bez powrotu, rozwody są rzadkością. Wszystkie zwyczaje, zachowania i rytuały związane z weselem są dokładnie ustalone , zwykle przestrzegane od pokoleń, i znane większości Jazydów.

Zarżnięty na szczęście kozioł i cukierki jakimi przed chwilą obrzucono młodą parę podczas wesela niedaleko Lalish.

 

 

 

One big problem that can damage marriage is infertility. It is higly inconceivable to make it a choice to have no children, so if they are not coming, fear and problems come into the home. But there are solutions. Remaining shamanic practices are plenty in Yazidism. Special trees, like those on the slopes of mount Arafat, are believed to have fertility powers and pieces of material are attached to their branches by those who dream about offspring.

***

Typowy i poważny problem jaki zniszczyć może małżeństwo to bezpłodność. To nie do pomyślenia aby świadomie zrezygnować z posiadania dzieci, więc jeśli one się nie pojawiają, obawy i kłótnie wkraczają do rodzinnego domu. Ale są rozwiązania. Jazydyzm jest pełen starych tradycji szamańskich. Specjalne drzewa, jak niektóre z rosnących na zboczach góry Arafat, są uważane za magiczne, o zdolnościach sprowadzenia potomstwa, stąd liczne skrawki materiału zawieszane przez tych którzy chcą się skutecznie rozmnożyć.

 

 

 

Good things come to those who wait. / Wszystko dobre co się dobrze kończy.

 

 

 

 

Among many layers from various religions and traditions of Middle East, Yazidi baptism that happens usually during annual festival in Lalish is clearly a Christian influence.

***

Pomiędzy wieloma warstwami z licznych religii Bliskiego Wschodu jakie wplecione są w wierzenia Jazydów, chrzest, zwykle mający miejsce podczas dorocznego święta w Lalish to wpływ zdecydowanie chrześcijański.

 

 

 

 

But it is just a beginning of troubles. When young babies are restless, they cant sleep, best remedy is bark of another magical tree growing in Lalish placed under pillow. But it must be gathered with teeth.

***

Ale to zaledwie początek kłopotów. Kiedy małe dzieci nie mogą spać i uprzykrzają życie płaczem, najlepszym na to sposobem jest wsadzenie im poduszkę kory innego magicznego drzewa jakie rośnie w Lalish. Ale zebrać je trzeba zębami.

 

 

Soon the young ones grow up and the circle starts again. / Wkrótce młodzi podrastają i cykl życia zaczyna się od nowa.

 

 

 

The old ones can finally rest. / Starsi mogą w końcu odpocząć

 

 

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.