światosław / tales from the world

archive for

April, 2012

Multikulti

April 26th, 2012

 

 

I am getting ready for new trip…Will be offline for a longer time, very likely. The road wins again with closest surroundings. / Czekając na nowy wyjazd. Będę teraz sporo poza wirtualnym światem. Droga wygrywa znów ponad najbliższym otoczeniem, właśnie wtedy kiedy ono najbardziej budzi się do życia.

 

 

 

 

 

 

 

That interesting feeling, when diving into world of other concerns, perhaps without understanding, with lots of understanding hidden in the realms of intuition, embracing ignorance, resting from analitical thinking,  rational perception, not questioning the reasons. Just being, watching, photographing. Enjoying the sheer existence of other path, the diversity of the world. Perhaps escapism, but escapism into reality, just an alternative one.

 

***

 

Przyjemne i dziwne uczucie nurkowania w świat innych problemów, innego życia i działania ( albo niedziałania ), bez prób zrozumienia wszystkiego, ze zrozumieniem ukrytym gdzieś w królestwie intuicji, ciesząc się ignorancją, odpoczywając o analitycznego myślenia,  racjonalnego postrzegania, bez zadawania pytań o powody. Po prostu towarzyszenie, obserwowanie, fotografowanie. Radość z samego istnienia innej ścieżki, ze złożoności i bogactwa form tego świata. Być może ucieczka, ale ucieczka w rzeczywistość, tyle że alternatywną.

 

 

 

But then again… / Z drugiej strony…

 

 

 

 

 

10 April 2010. Rishikesh, India. Some Polish travellers living now in UK are on holidays in Asia. Lazy morning, another milkshake in Nepalese cafe on the banks of Ganges. Message comes to their mobile phone. Is it a joke? Then another. Internet is checked. Interesting.

 

- Do you know , our president and whole bunch of other politicians just crashed in Russia. Probably no one survived.

- Really ? – indifference of our Jewish/ Swiss / American / whatever companions spread over the couches and sofas is surprising. Or maybe not.

- Probably Russians will be accused now, this can lead to interesting or perhaps scary outcome. Like war. Strange to think about in this shanti place…

- Yeah?

 

OK. So we continue mourning on our own. Or maybe not. We are generation that trusts no one, respects no one, been betrayed, been manipulated. Why should we worry about them more than illegal migrants that sunk on their way to happiness in Europe?

This is optimistic. This is symbol of how far Europe reached. I think about Hutu and Tutsi and what happened after their president’s plane crashed.

 

***

 

1o kwietnia 2010. Rishikesh, Indie. Kilku Polaków z Wielkiej Brytanii włóczących się po Azji dostaje smsa. Czytają go przy porannej kawce i dżoincie w nepalskiej knajpce na brzegu Gangesu. Za chwile nadchodzą następne. Sprawdzamy internet. Ciekawe wieści.

 

- Wiecie, nasz prezydent i cała masa innych polityków właśnie rozbiła się samolotem w Rosji. Najprawdopodobniej nikt nie przeżył

- Serio? – obojętność naszych żydowskich / szwajcarskich / amerykańskich / jakiś tam towarzyszy z sąsiednich kanap i poduszek jest zaskakująca. A może nie.

- Pewno oskarżać się będzie teraz Rosjan. Mogą się zdarzyć niedługo dziwne a może straszne rzeczy. Jak wojna. Dziwnie o tym myśleć w tym spokojnym miejscu.

- Aha…

 

W porządku , będziemy się umartwiać sami. Bez nieczułych cudzoziemców. A może nie będziemy. Jesteśmy pokoleniem które nie ma powodu ufać politykom, szanować ich, byliśmy nieraz zdradzeni, oszukani, manipulowani, wyruchani. Dlaczego mamy przejmować się nimi bardziej niż uchodźcami tonącymi w morzu Śródziemnym w drodze do europejskiego szczęścia.

Na stronie Gazety Wyborczej czytam : Statek imigrantów dryfował 16 dni. W rezultacie 61 osoby zmarły z braku jedzenia i wody. Potem komentarze pod artykułem :

“I PRAWIDLOWO ICH MIEJSCE JEST W AFRYCE NIE W EUROPIE. EUROPA TO NIE SMIETNIK SWIATA. NASTEPNI ZASTANOWIA SIE LEPIEJ ZANIM WSIADA W STARA SKORUPE.”

“I bardzo dobrze, o 61 ciapciaków mniej, zostało jeszcze ich 2 miliardy”

“nalezy te łódki zatapiać i transmitować to w TV a Afryce

 inaczej brudni zapełnia całą Europę”

“Poszli do Allaha, powinni się cieszyć, tam wprawdzie są tylko dziewice, a nie zasiłiki, jak w Europie, ale to ponoć fajna sprawa..”

 

 

 

 

 

 

 

 

All images were shot on 10.04.2010  /  Wszystkie zdjęcia pokazują dzień 10 kwietnia 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desert teaches

attention to detail, it works as a

Buddhist teacher

even if you didn’t ask for it

 

***

 

Pustynia uczy uważności,

pustynia to buddyjski mistrz

nawet jeżeli o tym nie wiesz

i nie zapisywałeś się na nauki

 

 

 

Song we used to sing

April 13th, 2012

 

 

“Looking back today over the twelve delightful years that I spent on this richly rewarding enterprise, I find that its main result for me has been its confirmation of a thought I have long and faithfully entertained: of the unity of the race of man, not only in its biology but also in its spiritual history, which has everywhere unfolded in the manner of a single symphony, with its themes announced, developed, amplified and turned about, distorted, reasserted, and, today, in a grand fortissimo of all sections sounding together, irresistibly advancing to some kind of mighty climax, out of which the next great movement will emerge.”

Joseph Campbell, The Masks of God: Primitive Mythology, Penguin Books, 1981, p. v

 

 

Ethiopia now, Europe millenia ago, same song, still sung in some corners of the world. Let us cherish that while we can.

 

 

 

Azawad

April 12th, 2012

 

 

 

Sahara is friendly ground to weird and surprising stories. It hides mystery even in the age of satellite surveillance. It is not clear from where the people who now control Timbuktu came. What is certain, half of Mali, one of more stable countries of West Africa is now out of government control. Oh, wait, there is no real government now, president Toure was toppled in military coup by angry army officers who are losing control in war against Tuareg uprising. Tuaregs, strengthened by comrades returning from Libia after deserting Kaddafi army with lots of arms, advanced their rebellion to a new stage, managed to wrestle half of country from their former black slave tribes, and declared first Tuareg state in the world, Republic Azawad. Not for long. Recently the Ansar al-Din, as they call themselves, Defenders of Faith, riding on the tanks claimed Timbuktu for themselves and quickly declared in interview with Al Jazeera, that their attitude towards Azawad is “the same as to all republics, we do not concern ourselves with them, we are interested in spreading Islam”. And sharia law, starting from Timbuktu, a city where only few months ago, in January 2012 another edition or multinational world music Festival au Desert was held. Now music is illegal and women have to start shopping for veils, unthinkable in Tuareg culture. Welcome to chaos of Arab spring spreading south.

 

These are images from Kidal, homeland of Tuareg culture, center of Azawad, home of Grammy winners, the Tinariwen.

 

***

 

Sahara to doskonały teren do wylęgania się dziwnych i zaskakujących opowieści, tajemnica ma się dobrze nawet w epoce satelitarnego podglądactwa. Nie jest jasne skąd wzieli się ludzie którzy rządzą teraz Timbuktu. Jedno jest pewne, połowa Mali, jednego z bardziej stabilnych do niedawna zachodnioafrykańskich krajów jest poza kontrolą rządu. Poprawka, nie ma już rządu, prezydent Toure został obalony w zamachu stanu przez wściekłych oficerów tracących kontrolę nad wojną z rebelią Tuaregów. Ci nomadzi, wzmocnieni przez towarzyszy wracających po latach służenia w armii Kadafiego ze sprzętem i uzbrojeniem,  rozwinęli tlącą się od lat partyzantke w otwarte powstanie, wyrwali połowę kraju swym dawnym niewolnikom rządzącym stolicą na południu, i ogłosili powstanie pierwszego tuareskiego kraju na świecie, republiki Azawad. Nie na długo. Ostatnio Ansar al – Din, jak nazywają siebie ci dziwni panowie w brodach, Obrońcy Wiary, wjechali na czołgach do Timbuktu wypierając tuareskich partyzantów, i w wywiadzie dla reportera Al Jazeery ogłosili że ich stosunek do Azawad jest “taki sam jak do innych republik,  nie interesują nas, zajmujemy się szerzeniem Islamu”. Nowe prawo dla Timbuktu to sharia, miasto które jeszcze w styczniu 2012 gościło kolejną edycję Festival au Desert, międzynarodowe święto muzyki świata, jest teraz pod kontrolą smutnych panów dla których muzyka jest dziełem szatana. Kobiety muszą zacząć rozglądać się za jakąś gustowną szmatą na twarz, coś nie do pomyślenia w matriarchalnej kulturze Tuaregów gdzie to panowie zakrywają się przed obcymi. Witamy w świecie arabskiej wiosny rozlewającej się na południe.

 

Zdjęcia pochodzą z Kidal, nieformalnej stolicy malijskich Tuaregów w sercu pustyni i republiki Azawad, domu zwycięzców Grammy, Tinariwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talk what you like about respecting cultural difference, but do they also know it, fanatics influenced by globalization disease coming not only from MTV but also from Arab TV stations broadcasting aggresive Islam of the Gulf? When we tell women wearing sacks is not so good idea, this is European neocolonialism and paternalism, when bearded preachers coming from Pakistan to Mali tell women of there they must do it, this is cultural difference that must be respected? Isn’t making that kind of distinction exactly a typical paternalistic simplification of us and homogenous “them”?

If this woman is forced to wearing veil , this is not cultural heritage we must accept without questioning, this is cultural rape, ideology spread by force, it has happened before many times in history ( what those preachers of ever Christian Europe like to forget ) , it will happen again, but let us be aware of it.

 

***

 

Gadajcie co chcecie o respektowaniu różnic kulturowych, ale czy oni też o tym wiedzą, fanatycy pod wpływem wirusa kulturowej globalizacji rozsiewanego nie tylko przez MTV ale i arabskie stacje telewizyjne nadające propagandę agresywnego islamu z zatoki Perskiej. Kiedy my mówimy, że nie uważamy ubieranie kobiet w worki za dobry pomysł, to jest to neokolonialistyczne pouczanie i etnocentryzm, ale kiedy brodaci kaznodzieje z Pakistanu przyjeżdżają do Mali aby “nawracać” tuareską starszyznę a potem mówić ich kobietom że te worki mają na głowę naciągnąć, to jest to kulturowa specyfika jaką musimy respektować?  Czy robienie takich rozróżnień nie jest właśnie takim paternalistycznym uproszczaniem , dzieleniem świata na “nas” i jednorodnych “innych”?

Jeżeli ta dziewczyna poniżej zostanie zmuszona do przykrycia twarzy, to nie jest to kulturowe dziedzictwo jakie trzeba zaakceptować bez pytań, to kulturowy gwałt, ideologia wymuszana siłą, zdarzało się to wielokrotnie wcześniej w historii ( o czym obrońcy “odwiecznie chrześcijańskiej” Europy zdają się zapominać ) , i będzie się zdarzać w przyszłości, ale bądźmy tego świadomi.

 

 

Commodity / Towar

April 11th, 2012

 

 

Gypsy camp in Lahore, Pakistan / Cygański obóz na przedmieściach Lahore w Pakistanie

 

 

 

Filmmaking

April 10th, 2012

 

 

Albania.

 

 

Thanks to Leica Poland for M9 that these images were shot with /  Dzięki dla Leica Polska za pożyczenie M9 którą powyższe zdjęcia zrobiono.

 

Shutka

April 10th, 2012

 

 

 

 

Shutka, gypsy suburb of Skopje.  Must see : / Shutka, cygańska stolica Macedonii. Koniecznie zobaczcie :

“Shutka Book of Records”

 

 

 

 

 

 

Albania.

 

 

 

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.