światosław / tales from the world

Life / Życie

March 3rd, 2012

 

 

After first few days of the festival serious problems with network coverage started, it basically stopped working. Rumour has it that Yazidi elders contacted mobile phone companies and requested to it switch off in Lalish, as too many youth used their mobile phones for flirting and making immoral appointments in the bushes. For Yazidi who are not allowed to marry with outsiders annual gathering at Lalish is excellent occasion for matchmaking.

 

***

Po kilku pierwszych dniach festiwalu w Lalish zaczęły się poważne problemy z zasięgiem komórek, w zasadzie przestały działać. Po dolinie poszła plotka że starszyzna Jazydów skontaktowała się z operatorami sieci i kazała im wyłączyć ją na terenie Lalish, bo zbyt wiele młodzieży zaczęło uzywać swych telefonów jako narzędzia flirtu i umawiania się na niemoralne spotkania w krzakach. Dla Jazydów którzy żyją przeważnie w odosobnionych wioskowych społecznościach spotkanie w Lalish jest doskonałą okazją do swatów.

 

 

 

Sometimes things just don’t work out. Kochek, female seer is telling the future for young Yazidi, related to his relationship with Muslim girl whom he plans to leave. Yazidi are not supposed to marry outside their religion.

***

Czasami te sprawy się po prostu nie układają. Kochek, tutejsza wróżbitka przepowiada przyszłość młodemu Jazydowi, co do jego związku z muzułmanką, którą chce on zostawić. Jazydom nie wolno żenić się poza swą religią.

 

 

Sometimes things are all right   / Kiedy indziej wszystko się udaje.

 

 

Wedding is here, as in most traditional societies, very special event. It is important transition point of no return, divorce is very rare. All the behaviour, customs and wedding rituals are detailed and known to most Yazidis.

Slaughtered goat and candies that have just been thrown at bride and groom during Yazidi wedding near Lalish in north Iraq.

***

Wesele jest tutaj, jak w większości tradycyjnych społeczności, szczególnym wydarzeniem. To ważny moment przejścia, zwykle bez powrotu, rozwody są rzadkością. Wszystkie zwyczaje, zachowania i rytuały związane z weselem są dokładnie ustalone , zwykle przestrzegane od pokoleń, i znane większości Jazydów.

Zarżnięty na szczęście kozioł i cukierki jakimi przed chwilą obrzucono młodą parę podczas wesela niedaleko Lalish.

 

 

 

One big problem that can damage marriage is infertility. It is higly inconceivable to make it a choice to have no children, so if they are not coming, fear and problems come into the home. But there are solutions. Remaining shamanic practices are plenty in Yazidism. Special trees, like those on the slopes of mount Arafat, are believed to have fertility powers and pieces of material are attached to their branches by those who dream about offspring.

***

Typowy i poważny problem jaki zniszczyć może małżeństwo to bezpłodność. To nie do pomyślenia aby świadomie zrezygnować z posiadania dzieci, więc jeśli one się nie pojawiają, obawy i kłótnie wkraczają do rodzinnego domu. Ale są rozwiązania. Jazydyzm jest pełen starych tradycji szamańskich. Specjalne drzewa, jak niektóre z rosnących na zboczach góry Arafat, są uważane za magiczne, o zdolnościach sprowadzenia potomstwa, stąd liczne skrawki materiału zawieszane przez tych którzy chcą się skutecznie rozmnożyć.

 

 

 

Good things come to those who wait. / Wszystko dobre co się dobrze kończy.

 

 

 

 

Among many layers from various religions and traditions of Middle East, Yazidi baptism that happens usually during annual festival in Lalish is clearly a Christian influence.

***

Pomiędzy wieloma warstwami z licznych religii Bliskiego Wschodu jakie wplecione są w wierzenia Jazydów, chrzest, zwykle mający miejsce podczas dorocznego święta w Lalish to wpływ zdecydowanie chrześcijański.

 

 

 

 

But it is just a beginning of troubles. When young babies are restless, they cant sleep, best remedy is bark of another magical tree growing in Lalish placed under pillow. But it must be gathered with teeth.

***

Ale to zaledwie początek kłopotów. Kiedy małe dzieci nie mogą spać i uprzykrzają życie płaczem, najlepszym na to sposobem jest wsadzenie im poduszkę kory innego magicznego drzewa jakie rośnie w Lalish. Ale zebrać je trzeba zębami.

 

 

Soon the young ones grow up and the circle starts again. / Wkrótce młodzi podrastają i cykl życia zaczyna się od nowa.

 

 

 

The old ones can finally rest. / Starsi mogą w końcu odpocząć

 

 

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.