światosław / tales from the world

feitio

May 3rd, 2013

 

 

 

Feitio znaczy kształtowanie, robienie. Feitio oznacza też wyrób sakramentu. Po raz kolejny robimy ayahuaskę, tym razem na dużo mniejszą skalę, po raz kolejny kształtuję swoje myśli a zatem siebie.

 

***

 

Feitio means shaping, doing. Feitio also means making of the sacrament. Once again I am in the process of making ayahuasca, this time much smaller amounts, once again I am shaping my thoughts, hence myself.

 

 

 

Notuję swoje obserwacje z życia kolonistów i z życia w swej głowie :

 

Freestyle – to nie prosty rytm kofeinowo – cukrowo – alkoholowej kultury : stymulacja > praca > dezaktywacja ( włącznik “off” praca – “on” alkoimpreza i ostra dekonstrukcja w weekend ) ale wężowy, zmienny rytm, praca > przerwa ( joint ) > spowolnienie, sprowadzenie ponownie do TU, do bycia > praca – dalej jako przyjemność, w świadomości zmęczonego ciała, świadomości konieczności ale i równowagi, praca jako druga strona medalu, sama pojara nie smakuje tak samo jak wtedy kiedy jest przyprawą do pracy, do aktywnego życia,  wzbogacającą, wzmacniającą uważność.

 

***

 

I write down my observations of the life of colony and of the life inside my head :

Freestyle – this is not simple rhythm of caffeine – sugar – alcohol culture : stimulation > labour > disactivation ( the ethanol switch “off” for work and “on” for hard party and sharp deconstruction on weekends ) , but it is a snake like, variable rhythm : work > break ( joint ) > slowing down, bringing down to HERE, to being > work – continued, but as a pleasure itself, in the awareness of tired body, conscious about the necessities and needs, and of the balance, work as the other side of the coin, the “pot” does not taste so good on its own, as when it is a spice for work, spice for active life, enriching awareness.

 

 

 

 

W równym rytmie drewnianymi młotkami rąbiemy jagube na miazgę, przy własnym akompaniamencie hymnów Daime. Super ważne, lekcja także z tych pieśni, ale przede wszystkim z obserwacji : firmeza, firmeza, wytrwałość, nie dać się. Banał ale lekcja Daime jest banalnie prosta.

 

***

 

In a steady rhythm with wooden hammers we mash jacube down, accompanied by Daime hymns. Super important, a lesson also coming from these songs, but most of all, from observation : firmeza, firmeza, firmness, do not give in, do not give up. Banal, but the lesson of Daime is always plain and simple.

 

 

 

 

 

Pijemy Daime i dalej pracujemy. Cały ten czas tukan siedzi na gałęzi tuż nad nami, jak gdyby przyleciał popatrzeć i kibicować. Las ujawnia swą magię. Stary Feliciano śpiewa pieśni wypełnione szczęściem, zgodnie ze swym imieniem.

 

 

***

 

 

We drink  Daime and continue our work. All this time a toucan is sitting on a branch just above, as if he came to watch and support. Forests reveals its magic. Old Feliciano sings songs filled with the happiness, true to his name.

 

 

 

I wander away and feel energy as it flows. When it becomes dangerously unstable, I sense why. The storm is coming and I stand in front, out of the canopy of the forest, watching hawks soaring under darker and darker clouds. The feeling is of abundance.  Floresta tem tudo, forest has it all, one Daime song says. I remember my first ayahuasca experience back in Poland, when on an autumn night I left the ceremony to walk inside the dark forest, and I kissed a branch of a girl. I had no doubts at all who that tree was, a young sexy girl, and that long kiss was not different in any way from any lips I tasted in my life.

 

***

 

Odchodzę w las, i czuję energię, jak płynie. Kiedy staje się niebezpiecznie niestabilna, czuję dlaczego. Nadciąga burza, a ja stoję jej naprzeciw, poza dachem lasu, patrząc na szybujące tuż pod ciemniejącymi chmurami jastrzębie. Przepełnia mnie uczucie spełnienia, bogactwa. Floresta tem tudo, las ma wszystko, mówi jedna z pieśni Daime. Pamiętam swe pierwsze doświadczenie z ayahuaską , tam w Polsce, kiedy tej jesiennej nocy wyszedłem z ceremonii aby powłóczyć się w głębi ciemnego lasu, i całowałem się z gałązką dziewczyny. Nie miałem żadnych wątpliwości czym było to drzewo, młodą, seksowną kobietą, i ten długi pocałunek nie różnił się absolutnie niczym od innych ust jakie miałem okazję w życiu smakować.

 

 

 

 

 

[ Colonia 5000, ayahuasca community in Acre, Brasil / Colonia 5000, ayahuaskowa wspólnota w stanie Acre, w Brazylii ]

 

 

 

 

One Response to “feitio”

  1. Toshi

    Amazing article about your Ayahuasca Experience. Goodluck in all your next Ayahuasca experience.

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.