światosław / tales from the world

Posts tagged:

pagan

woda / water

March 1st, 2013

 

 

szałas potu, edycja słowiańska /

 

“najwyższa dobroć jest jak woda
wszystkim jednakowo sprzyja
i bez szmeru podąża w miejsca
przez człowieka wzgardzone
nie boję sie niczego złego
woda jest (…)”

 

***

 

sweat lodge, slavic style

 

“the supreme good is like water
favors all equally
without a noise goes into places
scorned by man
I fear no evil
water is (…) “

 

 

 

 

 

[ ONZ, "Niebójka" ]

 

***

 

I ponownie, Grzegorz Niedzielski, “Mitologia plemion prapolskich” na pokładzie busa Wawa – Poznań :

 

 

 

 

 

 

Popiel

February 28th, 2013

 

 

 

 

 

z “Królowie z Gwiazd. Mitologia plemion prapolskich” Grzegorza Niedzielskiego, fascynujące studium przed-historycznych władców z ziem polskich i ukrytych pod ich postaciami lokalnych wersji indoeuropejskich bogów, mitu jako odbicia rytmu ruchu gwiazd na nieboskłonie, cyklu przyrody,  oraz i innych mitów, legend, baśni, języka z terenów tak zwanej Słowiańszczyzny, które pokazują  ciągłość kulturową i wspólnote tradycji rozmaitych odłamów indoeuropejskiej rodziny.

 

 

 

 

Đurđevdan

February 26th, 2013

 

“Proljeće na moje rame slijeće
Đurđevak zeleni
Đurđevak zeleni
Svima osim meni

Drumovi odoše a ja osta
Nema zvijezde danice
Nema zvijezde danice
Moje saputnice”

 

 

“Spring is landing on my shoulder
Lily of the valley is sprouting
Lily of the valley is sprouting
For everyone, except for me

The roads are gone, but I’ve stayed
There is no Morning Star
There is no Morning Star
My fellow-traveler”

 

Đurđevdan, festival that marks return of spring, victory of light over darkness, celebrated especially in Balkans, by the gypsies. Whether in Christian or Muslim context, it is deeply rooted in pagan past and the rhythm of nature.

The celebration in honor of Saint George, djurdjevdan (herdelezi), is one of the most important holidays for the Roma in the Southern Balkans area. It is one of the rare holidays to be celebrated by both Muslim and Christian Orthodox Roma. St. George, mostly portrayed as “virtuous knight” fighting a dragon, is – among others – the patron saint of soldiers, smiths, travelers, and artists, and one of the most important saints (Great Martyr) of the Eastern Church. Particularly the Serbian-orthodox Roma consider him as their patron saint. In the Orthodox church year, Djurdjevdan (George’s Day) falls on the 6th of May, but the festivities begin one day earlier. The Muslim counterpart to the Orthodox George’s Day – herdelezi – comes from the Turk name hıdrelez, which is a blending of hızır and Eliaz. According to legend, a meeting between the popular patron saint hızır (Arabian: el khadr – “the green one”) and the prophet Elijah in the 9th century was at the origin of this once very popular Turkish spring celebration.

[ Djurdjevdan (Herdelezi) ]

 

***

 

Đurđevdan , festiwal który wyznacza powrót wiosny, zwycięstwo światła nad ciemnością, celebrowany szczególnie na Bałkanach, przez Cyganów. Czy to w chrześcijańskim, czy muzułmańskim kontekście, jest głeboko zakorzeniony w pogańskiej przeszłości i w rytmie natury.

 

Obchodzony ku czci świętego Jerzego, Đurđevdan ( herdelezi ), jest jednym z najważniejszych świąt dla Romów z południowych Bałkan. Jest jednym z tych rzadkich festiwali, które celebrowane są zarówno przez muzułmańskich jak i chrześcijańskich Cyganów. Święty Jerzy, zwykle portretowany jako zwycięski rycerz walczący ze smokiem ( w pogańskiej tradycji reprezentującym chtoniczne siły, związane z ciemnością i zimą ) – jest między innymi patronem żołnierzy, kowali, podróżników i artystów, i jednym z najważniejszych świętych wschodniego kościoła prawosławnego. Szczególnie serbscy prawosławni Romowie uważają go za swojego świętego patrona. W kościele prawosławnym, Đurđevdan ( dzień św. Jerzego ) przypada dopiero 6 maja, ale uroczystości zaczynają się dzień wcześniej. Muzułmański odpowiednik tego festiwalu to herdelezi – nazwa pochodzi z tureckiego słowa hıdrelez , które jest zbitką hızır i Eliaz. Zgodnie z legendą, spotkanie między popularnym świętym hızır ( arabskie el khadr – “Zielony” ) i prorokiem Eliaszem dało początek temu bardzo popularnemu kiedyś tureckiemu świętu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seven day long pilgrimage to Sidi Ali, where graves of Sufi saints and the spirit of Aicha, mystical all powerful female being demand sacrifice in exchange of baraka. There is spirit of joy, all night long trance dancing and feasting.  And corpses.

 

***

 

Siedmodniowa pielgrzymka do Sidi Ali, gdzie groby sufickich świętych i duch Aiszy Kandiszy, tajemniczej wszechpotężnej żeńskiej siły żądają ofiary w zamian za baraka. Jest tu duch radości, całonocnego tanecznego wyzwalającego transu, opętania i uczty. I trupy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanim zazdrosne chłopaki w celibacie wprowadzili “nową, odwieczną tradycję” :

Ibrahim ibn Jakub,  arabski podróżnik, o Słowianach (X wiek): Kobiety ich, kiedy wyjdą za mąż, nie popełniają cudzołóstwa; ale panna, kiedy pokocha jakiego mężczyznę, udaje się do niego i zaspokaja u niego swoją żądzę. A kiedy małżonek poślubi dziewczynę i znajdzie ją dziewicą, mówi do niej: „gdyby było w tobie coś dobrego, byliby cię pożądali mężczyźni i z pewnością byłabyś sobie wybrała kogoś, kto by wziął twoje dziewictwo”. Potem ją odsyła i uwalnia się od niej.

 

***

 

Before envious boys in celibate enforced “new, ancient tradition” :

Ibrahim ibn Jacob, Arab traveler, about Slavs ( 10th century ) : Their women, when they get married, do not commit adultery, but a maiden, when she falls in love with some man, she goes to him and satisfies her desire. And when man marries a girl, and finds her a virgin, he says to her : ” if there was any good about you, you would have been desired by men, and surely you would have chosen one to take your virginity”. Then he sends her away and is free from her.

 

 

 

 

 

 

 

 

paganus

February 21st, 2013

 

 

The term pagan is from the Latin paganus, an adjective originally meaning “rural“, “rustic”, or “of the country.” As a noun, paganus was used to mean “country dweller, villager.” In their origins, these usages derived from pagus, “province, countryside”, cognate to Greek πάγος “rocky hill”, and, even earlier, “something stuck in the ground”, as a landmark: the Proto-Indo-European root *pag- means “fixed” and is also the source of the words page, pale (stake), and pole, as well as pact and peace.

 

***

 

Termin poganin pochodzi od łacińskiego paganus, przymiotnika pierwotnie oznaczającego “wiejski” , “rustykalny”, “ze wsi”. Jako rzeczownik, paganus był używany na określenie żyjących poza miastem, na wieśniaków. W swoich korzeniach te zastosowania są pochodne od pagus, “prowincja, wieś”, pokrewne greckiemu πάγος, “skaliste wzgórze”, a wcześniej “coś wetkniętego w ziemię”, punkt odniesienia, protoindouropejski korzeń *pag- oznacza “ustalony” i jest źródłem takich słów jak pal, pakt i pokój.

 

 

[ From the homeland of Kalash, descendants of Indoeuropean shamanic tradition, last pagans of Pakistan. / Z ojczyzny Kalaszy, potomków indoeuropejskiej tradycji szamanizmu, ostatnich pogan Pakistanu ]

 

 

roots / korzenie

February 11th, 2013

 

“In the chtonic world there was to be found a source of living water, and it came, according to the folk belief, from under an apple tree. This was, in Slavic folk tradition, a version of the shamanic tree of life, related to the immortality and strength, located above all in the fruits – wonderful, golden apples, guarded by the Golden Cock ( Fire Bird ) or a dragon. In the roots of the tree lived a dragon ( in mythology of the Slavs called Nij, snake god of the netherworld), in the crown of the tree, the bird”

 

***

 

“W podziemnym świecie znajdowało się źródło żywej wody, a wypływało ono, według ludowych wierzeń spod jabłoni. Była ona w słowiańskiej kulturze ludowej istotnym wariantem drzewa życia, kojarzonego z nieśmiertelnością i siłą, skupiającą się zwykle w owocach – cudownych, złotych rajskich jabłkach, strzeżonych przez złotego kura (żar ptaka) lub smoka. W korzeniach jabłoni miał mieszkać smok (patrz: zoomorficzna postać boga zaświatów Niji, jako węża/żmija), a na wierzchołku siadać ptak.”

 

patrz : “Bogowie Polscy”

 

 

 

 

koza

February 1st, 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This guy is a dehar, Kalasha shaman from the valley of Rumbur. But he is as well, or most of all,  a farmer. He has goats, some land, his hands are not soft hands of a professional priest working in the realm of spirit, he is of the earth.  /  Oto dehar, szaman Kalaszy, ten który leczy, ten który prowadzi rytuały oczyszczenia podczas dorocznych świąt. Jest jednak również, a może przede wszystkim farmerem. Jego dłonie to nie miękkie dłonie zawodowego kapłana, który żyje jedynie w świecie duchowości, dehar jest z ziemi na której żyje.

 

 

 

 

 

Shamanism is of this and the other world. Kalasha religion is linked to nature, their festivals are giving thanks to the seasons, to the gods of fertility, their shrines, places of annual rituals are altars of rock, wood and trees. / Szamanizm jest tradycją łączącą, a nie przeciwstawiającą sobie dwa światy.  Wierzenia Kalaszy wiążą ich z naturą, ich festiwale to podziękowanie bogom za kolejny odcinek odwiecznego cyklu pór roku, śmierci i zmartwychwstania, ofiarowanie dla płodności, ich święte miejsca, gdzie odbywają się cykliczne rytuały, to ołtarze z kamienia i drewna, sanktuaria z żyjących drzew.

 

 

When Kalasha die, they have their bed put on the grave / Kiedy Kalasze umierają,  nagrobkami są ich stare łóżka.

 

 

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.