światosław / tales from the world

archive for

June, 2013

ayahuasceros : santa rosa

June 16th, 2013

So we left Pucallpa, to be away from the city, and closer to the jungle, to learn the ways of Shipibo. Teobaldo Ochava ( 061599552 ), older shaman on his way to a series of workshops in Panama  recommended to us his former students living in a village called Santa Rosa de Dinamarca, about 4 hours away on Ukayali river. This is how we came to meet Antonio Peres Sinacay, his wife and friends, a group of wonderful Shipibo healers and singers, who during three nights carried me with their icaros into the realm of myth.

 

***

 

Postanowiliśmy opuścić Pucallpę aby być z dala od miasta i bliżej dżungli, aby sprawdzić jak TO robią Indianie Shipibo. Teobaldo Ochava ( 061599552 ), starszy szaman szykujący się do podróży do na serię ceremonii w Panamie polecił nam swoich byłych uczniów mieszkających w wioscę o przedziwnej nazwie Święta Róża z Danii, odległej o około 4 godzin łodzią po Ukajali. Tak trafiliśmy do Antonio Peres Sinacay, jego żony i przyjaciół, grupy wspaniałych uzdrawiaczy Shipibo, wspaniałych śpiewaków, którzy podczas trzech nocy poprowadzili mnie swymi icaro w krainę mitu.

 

 

 

 

 

 

Antonio is real curandero, in the traditional sense. In their village local dispensary is covered with dust. He grows and brews his own ayahuasca, as well as other medicinal plants. You can work with all of them, do learning diets, the main way into the plant world, including such powerful tools as toe, and many others which, trust me ( or not ) can cure diseases as serious as cancer.  You can learn right here in Santa Rosa, from the Shipibo , and one of those teachers who will guide you into new world and who can be definitely recommended is Antonio.

The shortest diets are two weeks long, but it really makes sense from one month upwards. Diet means you mostly eat rice and plantains, live secluded, avoid sex and contact with usual everyday life of the village, drink ayahuasca two-three times a week and work with a chosen plant. The ayahuasca is a vehicle that carries you into the plant world, and by switching off a lot of usual input of foods and other stimuli that affect your consciousness you make ground and open for the knowledge of particular plant. It will talk to you by way of visions and the change of your usual perception, and you will have a chance to access its world. If that seems bullshit, simply eat some fish and play with village kids, the shamans are not missionaries, you need to want to learn yourself.

 

***

 

Antonio to prawdziwy curandero, czyli uzdrowiciel, w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. W ich wioskowej aptece jest głównie kurz i pajęczyny. Uprawia i warzy własną ayahuaskę, uprawia także inne lecznicze rośliny. Możecie przyjechać pracować z każdą z nich, uczyć się ich poprzez diety, będące główną bramą do świata roślin, w tym tak potężnych jak toe ( datura ). Ale uwaga, mowa tu o tak zwanych rzeczach niemożliwych, więc nie wiem jak bedzie wyglądać moja wiarygodność jeśli napiszę, że można tu nauczyć się jak używać roślin leczących na przykład raka. Niemożliwe jest możliwe na przykład właśnie w Santa Rosa, pod opieką Shipibo, i jednym z tych nauczycieli, którzy wprowadzić was mogą do tego nowego świata , i którego z pewnością można polecić, jest właśnie Antonio.

Najkrótsze diety trwają dwa tygodnie, ale sens mają te miesięczne i dłuższe. Dieta oznacza, że je się głównie ryż i banany,  żyje w odosobnieniu, unika seksu i kontaktu ze zwykłym, codziennym życiem wioski, pije ayahuaskę dwa-trzy razy w tygodniu i pracuje z wybraną rośliną. Ayahuaska jest w pewnym sensie pojazdem, który wiezie cię w głąb roślinnego królestwa, a ty, poprzez wyłączenie zwyczajowych bodźców z jedzenia, przypraw, używek, chemii i innych czynników wpływających na świadomość przygotowujesz grunt, otwierasz się na mądrość konkretnej, wybranej rośliny. Będzie ona do ciebie mówić za pośrednictwem wizji, i zmieniać twoje zwyczajne postrzeganie, i będziesz mieć szanse na wejście do jej świata. Jeżeli uważasz to za bzdury, po prostu zjedz sobie rybę, idź popływać czy pobawić się z dzieciakami, szamani to nie misjonarze, to ty musisz chcieć nauczyć się nowego.

 

 

 

 

You can also come just for a few days, to have ceremonies in giant maloca that is constructed right in the middle of village, in the central square, not far from school. You will also be based there, under mosquito nets and in the day you can watch activities of the villagers, but they leave you alone, even kids respect your privacy, and belongings. It seemed incredible to me but no one entered unlocked maloca during days when we were there, we could leave our cameras, sleep in the afternoon while children played outside, Santa Rosa is very peaceful place and Shipibos very shanti too.

 

***

 

Można także, tak jak my, przyjechać na pare dni, na ceremonie, które odbywają się w gigantycznej maloce zbudowanej w samym środku wioski, na centralnym placu, nie za daleko od szkoły. Będziecie też tu mieszkać, we wspólnej sali, pod moskitierami, w ciągu dnia przyglądając się życiu wieśniaków, ale zostawią was w spokoju, nawet dzieci szanują tu prywatność i własność. Wydawało się to niewiarygodne, ale nikt nie wchodził nieproszony do niezamknietej maloki podczas dni które tu spędziliśmy, mogliśmy zostawić swoje aparaty, odsypiać nocne sesje gorącymi popołudniami a dzieciarnia bawiła się tuż na zewnątrz. Santa Rosa to bardzo spokojne miejsce, a Shipibo jedni z bardziej shanti ludzi jakich miałem okazję poznać.

 

 

 

At nights, when village dogs go quiet and evening meal fires are down, we sat down to drink our medicine. As mentioned above, Antonio works together with his friends, and it was simply haunting to hear them sing together. They would come when it was already dark so we could not see their faces unless mapacho or pipes were lit for a moment. There was one night when I was convinced I heard a woman chanting, and then, next day, I was told it was an old guy with that kind of voice.

Being a group, they had energy to continue much longer than single curandero would do normally, so my journeys ( I will only speak for myself and not my two travel mates ) were very rich and winding.  I could see they were working very hard, I could see how tired Antonio was the following day.

 

***

 

Nocami, kiedy wioskowe psy ucichły a wieczorne ogniska zeżarły większość drewna, siadaliśmy pić nasze lekarstwo. Jak wspomniałem wyżej, Antonio pracuje razem z przyjaciółmi, i było czymś niesamowitym słuchać ich wspólnych icaros. Schodzili się kiedy było od dawna ciemno, więc nie widzieliśmy ich twarzy, chyba że zapalali na chwile mapacho albo swe fajki. Jednej z nocy byłem przekonany, że przyszła śpiewać jakaś staruszka, a następnego dnia powiedzieli mi ze śmiechem, że to pan z takim nietypowym głosem.

Jako grupa mieli energię aby prowadzić nas dużo dłużej niż zrobiłby to pojedynczy curandero, więc moje podróże ( będę mówił tylko za siebie i nie za moich dwóch towarzyszy ) były bardzo kręte, długie i bogate. Widziałem, że pracują ciężko, widziałem jak zmęczony był Antonio następnego dnia.

 

 

I drank ayahuasca, I smoke mapacho and I was in the darkness on the crusade for light. I was sinking deeper and deeper, having years and ages pass before my eyes, layers of debris, weapons, vehicles, things, people crushed together like a multilayered cake, dusted warehouses or geological epochs, and I would be lower and lower, down and down on the journey to very roots, to beginning of time, to start of ideas, of history, meaning, laying on my mattress and at the same time laying in a ditch watching riders in snake armor pass riding to a golden battle. I was dreaming of places as real as waking life, and like in “Inception”, I would question myself how did I end up there, lucid dreaming.

I was inside my loves long gone or transformed into Sufi style feeling of separation. I would feel my body through yoga, or shrink into prenatal position overwhelmed by internal psychic disease and as away from body as possible . I was vomiting my insides out and at other times I would sing, and sing, have the words and sounds jump out of my mouth in a singing dialogue with the icaros of the Shipibo, in the compulsion of joy and strength boiling in myself. I never trusted my voice and could not overcome my inhibitions the way ayahuasca enables me these days, the way it made me riding on the sounds from the low valleys of sadness into bliss.  There were just too many to tell about, those stages and episodes of the journeys three nights long , but only if counting in linear time. I give thanks for understanding and this introduction, I bow down to these guys and feel honored to have smoked sacred tobacco with them.

 

***

 

Piłem ayahuaskę, paliłem mapacho i brnąłem w ciemności na krucjatę po światło. Zatapiałem się głębiej i głębiej, a lata i wieki stopniowo, po półkolach, przesuwały się przed moimi oczami, warstwy gruzu i blachy, karoc i koni, broni, wehikułów, rzeczy, ludzi, śpiących, zmiażdżone to wszystko w pokłady jakiejś kulturowej geologii, zakurzone ciche magazyny a ja zjeżdżam ukośną windą coraz niżej, na dół do samych korzeni, do początku czasu, początku idei, historii, znaczenia, leżąc na mym materacu i w tym samym czasie leżąc powalony w rowie, patrząc jak jeźdzcy w wężowych, skórzanych zbrojach mijają mnie jadąc na złotą bitwę. Śniłem o miejscach tak realnych jak jawa, i jak w “Incepcji” zadawałem sobie kontrolne pytanie jak sie tu znalazłem, w świadomym śnie, mój buntujący się umysł to zadawał, chcąc racjonalizować a może uważność zadawała, chcąc zapamiętac i wyciągnąć lekcje.

Byłem wewnątrz moich miłości dawno przebrzmiałych lub transmutowanych w sufickie uczucie pięknego smutku z oddzielenia. Czułem me ciało poprzez jogę i miałem siłę, a za chwilę znów nie, i kurczyłem się do prenatalnej pozycji targany psychiczną chorobą, tak nieobecny w ciele jak to tylko możliwe. Wyrzygiwałem wnętrzności aby niedługo potem śpiewać, śpiewać, patrzeć jak słowa, sylaby  dźwięki wypadają mi z paszczy w śpiewnym dialogu z icaros naszych opiekunów Shipibo, przymuszony przez radość i siłę gotujące się wewnątrz.  Nigdy nie ufałem dotąd swemu głosowi i nie umiałem przełamać zahamowań tak jak umożliwia mi to teraz ayahuasca, tak jak poniosła mnie na fali dźwięków z głębokich dolin smutku w rozkosz. Było zbyt wiele tych etapów, epizodów i wątków podróży aby o nich wszystkich opowiedzieć, i tylko według liniowego czasu minęły trzy dni.  Dziękuję za otrzymane zrozumienie i za to skromne wprowadzenie, kłaniam się nisko tym kolegom, i czuję zaszczycony, że mogłem z nimi palić święty tytoń.

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

One more student of Teobaldo who lives in Santa Rosa, but often works away in ayahuasca centres of Iquitos, is named after a great philosopher Diogenes.  I did not work with him as he was busy preparing for arrival of one girl coming to do her diets in Santuario de la Dieta Shipibo, retreat run by Diogenes outside of Santa Rosa, near a beautiful lake. We would talk at length and he inspired confidence, but I would first try to give job to Antonio who has less access to work with gringos than Diogenes.

 

***

 

Jeszcze jednym studentem Teobaldo, którego spotkać można w Santa Rosa ( ale i w niektórych ayahuaskowych centrach w Iquitos ) jest Diogenes.  Nie pracowałem z nim bo był zajęty przygotowaniami do przyjazdu dziewczyny gotowej na dietę w Santuario de la Dieta Shipibo, ośrodku prowadzonym przez rodzinę Diogenesa na skraju Santa Rosy, nad pięknym jeziorem. Długo rozmawialiśmy i wydawał się wzbudzac zaufanie, ale sugerowałbym najpierw spróbować dać pracę Antonio, który ma mniej możliwości lukratywnych fuch z gringo niż Diogenes.

 

 

 

Santa Rosa de Dinamarca can be accessed by by collectivo, public boat leaving from Pucallpa harbour around 8 AM daily. You need however call in advance, to make sure someone will pick you up from the place where small stream leading to the village meets Ukayali. The village has one public phone number, 061811498, when you call, ask for Antonio Peres Sinacay, and they will call him to get ready for your second call.  Another of shamans you could ask for if Antonio is not there is Carlos Barbaran Lopez.

Cost of one night with these guys is 100 soles, and your food and place to stay is included.

If you are interested in longer diets, there are options for intercambio, for example Antonio told me they are interested in someone teaching them English. But how real is this, that you must check and discuss yourself.

Diogenes has a FB page that is run by one of his family members studying in Lima : Santuario de la Dieta Shipibo

 

***

 

Do Santa Rosa de Dinamarca dotrzeć można collectivo, publiczną łodzią wyruszającą z portu w Pucallpie codziennie około 08:00 rano. Należy jednak wcześniej umówić się telefonicznie aby ktoś czekał na was w miejscu gdzie mały strumień prowadzący do wioski łączy się z Ukajali. Wioska ma jeden wspólny numer telefoniczny, 061811498, kiedy zadzwonicie, proście o Antonio Peres Sinacay, aby go zawołali i by czekał kiedy będziecie dzwonić ponownie. Innym z szamanów o którego można prosić gdyby Antonio był nieobecny jest Carlos Barbaran Lopez.

Jedna noc u tych panów kosztuje 100 soli, z wliczonym w cenę jedzeniem i miejscem do spania.

Jeżeli interesuje was dłuższy pobyt, są opcje barterowe. Antonio powiedział mi, że są na przykład chętni na naukę angielskiego. Na ile to realne, musicie sprawdzić sami i się dogadać ( po hiszpańsku albo w shipibo ).

Ośrodek Diogenesa ma konto na FB, prowadzone przez kogoś z jego rodziny studiującego w Limie : Santuario de la Dieta Shipibo

 

 

 

This time very different guy from the previous entry in SHAMPON guide ( remember, Shamanic Plants Online ). Let us meet Ronald Rivera , an ayahuascero, writer ( now at work on a book about ayahuasca art ) and philosopher.

 

***

 

Tym razem bardzo odmienny wpis w moim przewodniku po szamanach ayahuaskowych, chociaż też z Pucallpy. Poznajcie Ronalda Rivera , ayahuaskero, pisarza ( obecnie przy pracy nad kolekcją wywiadów z malarzami ayahuaskowymi ) oraz filozofa.

 

 

 

 

He is one of many mestizo shamans settled in Pucallpa, a place that offers easy access to jungle, with its plant resources and locations for ceremonial malocas, away from the noise of the city, where gringos are brought for spiritual shakedown or month long diets. At the same Pucallpa is a city, with all facilities, such as internet access, important marketing tool in modern day neoshamanism, to contact clients that come from all over the global village. Ronald is very present in the cyberspace, he has a website as well as two Facebook pages, one called : “Ayahuasca Sabiduría” ( Ayahuasca Wisdom ) and another “Ayahuasca Sabiduría Albergue Amazónico” .  As most of Peruans he is only using Spanish language, so communication with English speaking world is limited, but a look on FB is always a good way to research who are you dealing with.

 

***

 

Jest jednym z wielu metyskich szamanów osiadłych w Pucallpie, miejscu z którego łatwo dostać się do dżungli, z jej roślinnymi zasobami i spokojnymi lokalizacjami na ceremonialne maloki, gdzie zawozi się gringo na duchowe otrzęsiny czy miesięczne diety. Jednocześnie Pucallpa jest dużym miastem, z wszelakimi udogodnieniami, takimi jak dobry dostęp do internetu, ważnego narzędzia marketingowego w dzisiejszym neoszamanizmie, narzędzia kontaktu z klientami rozsianymi po różnych zakątkach globalnej wioski. Ronald jest aktywny i obecny w cyberprzestrzeni, ma swoją stronę internetową i prowadzi dwa konta na Facebooku , jedno zwane ”Ayahuasca Sabiduría” ( Ayahuaskowa Mądrość ) i drugie  “Ayahuasca Sabiduría Albergue Amazónico” . Jak większość Peruwiańczyków jest ograniczony językiem hiszpańskim, więc komunikacja ze światem anglo- a tym bardziej polskojęzycznym jest raczej trudna, ale na FB zawsze warto zajrzeć, chociażby dla linków, albo wyczucia z kim mamy do czynienia.

 

 

 

 

While working as a philosophy lecturer at Universidad de San Marcos in Lima Ronald discovered world of ayahuasca, fell in love and eventually and switched careers. He has now around 17 years of experience as ayahuascero. He has his icaros, mostly new age kind of songs, spiritually or even religiously saturated, in general the mood of his ceremony is uplifting, clean, airy and kind of noble. Perhaps the location helps – it is  was quite a contrast after night in Marcelo’s shack to be in spacious, very clean “albergue” at Ronald’s land, some two hours away from Pucallpa. The maloca is built on a quite high platform and one has a feeling of being in a bird’s nest, nicely cooled by wind entering through mosquito nets. It surely influences the trip, which is recommended for beginners, or older people, those for whom hygiene, safety and cultural accessibility matter. Ronald for sure is much closer to your  world, to your cultural background than Shipibo Indians, for example. The people that were in the ceremony with us included tourism industry spokeswoman or Ronald’s mother’s friends, to give you an idea, although you must remember it was just one Saturday ceremony and there are younger people for sure at other times.

Although personal insights are something I will rather avoid trying to keep this guide at least demi-objective, I think it is no sin to mention I had visions of Slavic knights, romantic obsessions and feeling of well being throughout ceremony. There was fresh fruits in the morning and long sleep, so in general – spa kind of experience. If you want more adventure you must go deeper and further from Facebook.

 

***

 

Pracując jako wykładowca filozofii na Uniwersytecie San Marcos w Limie Ronald odkrył świat ayahuaski, zakochał się w nim i ostatecznie zmienił ścieżkę swej kariery. Ma obecnie około 17 lat doświadczenia jako ayahuaskero. Ma swoje icaros, w większości pieśni w new-agowym stylu, duchowo czy nawet religijnie nasiąkniete, częściowo dzięki nim jego ceremonie są dosyć podniosłe, czyste, w jakimś sensie szlachetne. Być może pomaga też ich lokalizacja – bardzo kontrastująca z chałupą Marcelo, obszerny i bardzo czysty pensjonacik, jakieś dwie godziny drogi od Pucallpy, w przetrzebionym buszu. Maloka w której odbywają się ceremonie ma porcelanowy kibelek i wygodne materace, zbudowana jest na dość wysokiej platformie i łatwo tu się poczuć jak w ptasim gnieździe, przyjemnie chłodzonym wiatrem wdzierającym się przez moskitiery w ścianach. To z pewnością wpływa na jakość “podróży”, którą możnaby polecić początkującym, lub też starszym osobom, czy po prostu tym dla których istotne są higiena, bezpieczeństwo, i kulturowa dostępność. Ronald z pewnością jest dużo bliższy waszemu światu, waszej kulturze niż na przykład Indianie Shipibo. Ludzie, którzy towarzyszyli nam podczas ceremonii to na przykład była rzeczniczka peruwiańskiej organizacji ds promocji turystyki ( zwolniona kiedy władzę objął w niej ultrakatolicki szef nie aprobujący “pogaństwa”) czy przyjaciółki matki Ronalda. To może dać wam pojęcie o jego stylu, chociaż należy pamiętać, że była to zaledwie jedna sobotnia ceremonia, i innym razem można spotkać młodszych uczestników.

Chociaż osobiste wglądy są czymś czego raczej będę unikał tutaj próbując zachować chociaż częściową obiektywność tego mini-przewodnika, myślę że nie zgrzeszę zanadto wspominając, iż moja sesja obfitowała w wizje z motywami fantasy, cofania się bardzo głęboko w czasie, słowiańskich rycerzy, ptaki, romantyczne obsesje, i dość trwały dobrostan, w trakcie i po ceremonii. Rano były świeże owoce i długi sen, w skrócie zatem doświadczenie w stylu spa / sanatorium.  Jeżeli szukacie większej przygody, należy udać się głębiej, i dalej od Facebooka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald charges 250 soles for a session, lives in Pucallpa centre at Jr Aguarico 210,  and can be contacted by Facebook :  “Ronald Rivera” & “Ayahuasca Sabiduría” or by phone +51 999 272 985

 

***

 

Sesja z Ronaldo kosztuje 250 soli od osoby, można znaleźć go w centrum Pucallpy na ulicy Aguarico 210, na Facebooku : “Ronald Rivera” & “Ayahuasca Sabiduría”  albo pod numerem telefonu +51 999 272 985

 

 

 

 

 

 

June 15th, 2013

 

 

dear Mamita, help me bury my sorrow, make me light again. Bring the clearness of crystal, scatter the dark clouds, give me gift of language to tell the story with words or humbleness to do it  just with images and facts. Bury my sorrow and teach love.

 

***

 

droga Mamo, pomóż mi pogrzebać smutek, uczyń znów lekkim. Przywróć jasność kryształu, rozpędź ciemne chmury, daj dar języka aby opowiedzieć historię słowami lub pokorę aby zrobić to jedynie obrazem i faktem. Pochowaj mój smutek i naucz wreszcie miłości.

 

 

June 13th, 2013

 

 

into the Amazon / w drodze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ego

June 12th, 2013

 

 

I went up on a pilgrimage to finally humble myself in purga, I basked in the sun of highest ground to cover it with my vomit. A  month between selva and nevado, I came back from a journey into hanan and hurin, and the story will be told soon.

 

***

 

Wspiąłem sie wysoko z  pielgrzymką Indian aby upaść nisko, leżeć na twardej skale i rzygać z samego dna. Miesiąc między dżunglą a lodowcami. Wróciłem z podróży między hanan i hurin, i historia o tym wkrótce.

 

 

 

 

 

 

 

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.