światosław / tales from the world

big break / przełom

June 17th, 2015

Sometime last year, 2014, I got email from people in MTV , and it was something like :

(…) Anyway we want to commission some photos in the same vein as last time, young people answering questions written on a board – all around ‘your big break’,

I was on my way to Mongolia, and even if money was very low, I decided to do the job there, to give the trip more meaning. It is also important for this story that I was working during that time quite a lot with Huachuma ( San Pedro ) medicine, which is very good for completing, pursuing, striving harder, paying attention and not shunning the effort. So I thought, regardless of the money, I will try to take it seriously and see what people have to say, people I am going to meet on the way, real people. It was also because big break – meaning transition – is what I focus on in my work on many levels in recent years.

In following emails the task was clarified a bit more :

(…) If you could have them respond on a piece of paper, or written in chalk or in sand or on a mirror etc etc in different positions. If they can be in different positions to reflect their lives that would be amazing too – but they need a response on each but does this help making a bit more interesting???

The first of the below questions might be very hard for some people – so I understand if they couldn’t respond in a good way to that one.

 

 
How did you get your break?

 

 

 

 

Jakiś czas temu, w minionym roku dostałem wiadomość od ludzi z MTV i zawierała takie zlecenie :

“(…) chcielibyśmy zamówić zdjęcia w tym klimacie co ostatnio, młodzi ludzie odpowiadają na pytania na kawałku kartonu – wszystko kręci się wokół “wielkiego przełomu”

Byłem prawie w drodze do Mongolii, i pomimo tego że zaproponowane wynagrodzenie było bardzo niskie, zdecydowałem się zrobić tę fuchę właśnie tam, by nadać wyjazdowi więcej sensu. Jest też ważnym tu wspomnieć że w tamtym czasie dużo pracowałem z Huachumą ( czy też San Pedro ), kaktusem, który jest bardzo dobry do kończenia spraw, starania się jeszcze bardziej, zwracania uwagi na detal, nie unikania wysiłku. Pomyślałem więc, że pomimo marnych pieniędzy postaram zrobić tą pracę dobrze, i zobaczę co ludzie mają do powiedzenia, ludzie, których spotkam na drodze, prawdziwi ludzie. Było tak także dlatego, że wielki przełom – przemiana – to wątek, wokół którego na różnych poziomach, w różnym sensie obraca się moja praca w ostatnich latach.

W kolejnych mailach zadanie zostało nieco bardziej rozjaśnione :

Jeżeli mógłbyś tak zrobić by odpowiedzi były na kartce papieru, albo napisane kredą czy na piasku albo na lustrze itp, w różnych pozycjach. Jakby oni też byli w różnych pozycjach odzwierciedlających ich życia, to byłoby wypas też – ale muszą odpowiedzieć na każde pytanie ale czy to czyni to nieco bardziej interesującym???

 

 
Jak doszło do twojego wielkiego przełomu?

 

 
 

 

Ayona : Things began changing when I started to meditate.

 

 

Ayona : Sprawy zaczęły się zmieniać odkąd rozpoczęłam praktykę medytacji
 

 

 

 
 

 

Jerry and Tommy : Our career in fashion took off when we started the magazine “We Are Mods”, it got this small circle of artists and designers in Ulaanbaatar together and helped us in many projects, like this design market.
 

 
Jerry i Tommy : Nasza kariera w branży mody wystartowała kiedy odpaliłyśmy magazyn “We Are Mods”, zebrał się wokół niego mały krąg artystów i projektantów w Ułan Bator i pomogło to nam w wielu projektach, takich jak ten targ designu.
 

 

 

 
 

 

Justin : I was working with a girl with cerebral palsy and realized, that just like me, she calms down and her spasms go away while watching the skies. This is when I decided I want to be involved with helping people.

 

 

Justin : Pracowałem z dziewczyną chorą na porażenie mózgowe, i zdałem sobie sprawę, że tak jak ja, uspokaja się i jej spazmy mijają kiedy patrzy na niebo. To wtedy zdecydowałem, że chcę zajmować się pomaganiem ludziom.
 

 


 

 
 

 
Khulegt : I started listening to blues, and my art and my life changed.
 

 
Khulegt : Zacząłem słuchać bluesa i moja sztuka oraz życie zmieniły się.
 

 

 

 
 

 
Oogii : I learned Polish, I went to study to Poland.
 

 
Oogii : Nauczyłam się języka polskiego i pojechałam studiować do Polski.
 

 

 

 
 

 

Sainaa : Becoming a shaman

 

 
Sainaa : Kiedy zostałam szamanką
 

 


 

 
 

 

Tsojo : The psychedelic trip with friends opened me to new perspectives, as artist and human being.
 

 
Tsojo : Psychodeliczna podróż z przyjaciółmi otwarła mnie na nowe perspektywy, jako artystę i jako człowieka.

 

 

 

 
 

 

Swiatek : Otgon Tenger. This mountain pilgrimage is a culminating point of a journey to Mongolia which seems to be a turning point for me. I went far and long enough to finally get fulfilled and accomplished and be able to turn back to the centre, without need to prove anything more.
 

 
Swiatek : Otgon Tenger. Pielgrzymka na tą górę to kulminacyjny punkt podróży do Mongolii, która wydaje się zwrotnym momentem dla mnie. Dotarłem daleko i podróżowałem dość długo aby znaleźć nasycenie i spełnienie i móc wrócić do środka, bez potrzeby udawadniania czegokolwiek.
 

 

 

 
 

 

There were more questions and they will follow here later…
 

 
Było więcej pytań i odpowiedzi znajdą się tutaj nieco później…

 

 

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.