światosław / tales from the world

Posts tagged:

assignment

advice / rada

June 26th, 2015

What would be your advice to other young people following their dream?

Jaka byłaby twoja rada dla innych młodych ludzi chcących podążać za swym marzeniem?

 

 

 

 

 

 

 

 

Albertine : You will learn faster if you see professors are everywhere and you will appreciate them.

Albertine : Będziesz się uczył szybciej jeżeli dostrzeżesz profesora w każdym i docenisz ich.
 

 
 

 

 

 

 

 

Khulegt : Imitate before you innovate.

Khulegt : Imitacja przed innowacją.

 

 


 

 

 

 

 

Sainaa : Be patient

Sainaa : Bądź cierpliwa

 

 


 

 

 

 

 
Oogii : Try what is right

Oogii : Spróbuj co jest właściwe

 

 

 

 

 

 

 
Tsojo : Follow your own wishes, not others

Tsojo : Podążaj za swymi pragnieniami, nie tymi innych ludzi
 

 


 

 

 

 

 

Tomi: Be yourself

Tomi : Bądź sobą

 

 

 

 

 

 

 
Justin : The longer the journey, the less important the destination

Justin : Im dłuższa droga, tym mniej ważny cel

 

 


 

 

 

 

 

Swiatek : Your path leads into the thicket. It was never better put than in the words of Joseph Campbell : “If you can see your path laid out in front of you step by step, you know it’s not your path. Your own path you make with every step you take. That’s why it’s your path.”

Swiatek : Twoja ścieżka prowadzi przez gąszcz. Mało kto lepiej ujął to w słowa niż Joseph Campbell : “Jeżeli widzisz ścieżkę rozłożoną przed tobą, krok po kroku, wiesz że nie jest twoja. Twą ścieżkę tworzysz każdym krokiem jaki podejmiesz. Dlatego jest właśnie twoja.”

 

 

 

 

 

[ Mongolia 2014 for MTV Voices Foundation / Mongolia 2014 dla fundacji MTV Voices ]

 

 

 

career / kariera

June 20th, 2015

What is your ultimate career dream? (What do you want to do/be?)

Jakie jest twoje największe marzenie związane z karierą? ( Kim chcesz zostać – co chcesz robić? )

 

 

 

 

 

 

 

I love the twist people gave in their answers to this career and success oriented question…Except for the shepherd of course, in hard life there is little place for philosophy, usually..

Uwielbiam odpowiedzi ludzi przewrotne w stosunku do pytania nastawionego na karierę i sukces… Poza pasterzem oczywiście, w ciężkim życiu mało jest miejsca na filozofię… Zazwyczaj…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albertine : One thing is certain, I want to be true to myself, coherent, honest, perhaps this job is called radical.

Albertine : Jedno jest pewne, chce być sobie wierna, spójna, uczciwa, byc możę taki zawód nazywa się radykał.

 

 

 

 

 

 

Khulegt : Let my parents age peacefully.

Khulegt : Pomóc moim rodzicom zestarzeć się w spokoju.

 

 

 

 

 

 

Bjambadorj : I want to be training winning horses for Naadaam festival.

Bjambadorj : Chcę trenować konie, które będą zwyciężać w festiwalu Naadaam

 

 

 

 

 

 

Justin : Make a self-sustainable contribution

Justin : Wnieść swój trwały i zrównoważony wkład

 

 

 

 

 

 

Ayona : I want to be building, in broad sense, a better place for myself and others in this world.

Ayona : Chcę budować, w szerokim sensie, lepsze miejsce dla siebie i innych na tym świecie.

 

 

 

 

 

 

Swiatek : guide

Swiatek : przewodnik

 

 

 

 

 

 

[ Mongolia 2014 for MTV Voices Foundation - to be continued /// ciąg dalszy nastąpi ]

 

 

 

obstacles / przeszkody

June 19th, 2015

What is the one thing holding you back from achieving your dream?

Co jest główną przeszkodą na drodze do spełnienia swojego marzenia?

 

 

 

 

 

 

 

Khulegt : Myself

Khulegt : Ja sam

 

 

 

 

 

 

Oogii : Dream is a big word, and something, by definition, impossible to obtain. I have small aims near to me and today my biggest wish was to have a drink of water, and what separated me from the river was the big mountain.

Oogii : Marzenie to wielkie słowo, coś z definicji nie do osiągnięcia. Mam małe cele niedaleko mnie a dzis moim największym życzeniem było napić się wody, i tym co oddzielało mnie od rzeki była góra.

 

 

 

 

 

 

Justin : I am only limited by time, I can’t get everything I want at once.

Justin : Jestem ograniczony jedynie przez czas, nie mogę dostać wszystkiego co chcę na raz.

 

 

 

 

 

 

Sainaa : Lack of endurance

Sainaa : Brak wytrwałości

 

 

 

 

 

 

Tsojo : Waste of chances

Tsojo : Marnowanie okazji

 

 

 

 

 

 

Swiatek : The biggest obstacle to learn and change, the pride.

Swiatek : Największa przeszkoda by uczyć się i zmieniać, duma.

 

 

 

 

 

 

[ Mongolia 2014 for MTV Voices Foundation. To be continued /// Ciąg dalszy nastąpi ]

 

 

 

 

big break / przełom

June 17th, 2015

Sometime last year, 2014, I got email from people in MTV , and it was something like :

(…) Anyway we want to commission some photos in the same vein as last time, young people answering questions written on a board – all around ‘your big break’,

I was on my way to Mongolia, and even if money was very low, I decided to do the job there, to give the trip more meaning. It is also important for this story that I was working during that time quite a lot with Huachuma ( San Pedro ) medicine, which is very good for completing, pursuing, striving harder, paying attention and not shunning the effort. So I thought, regardless of the money, I will try to take it seriously and see what people have to say, people I am going to meet on the way, real people. It was also because big break – meaning transition – is what I focus on in my work on many levels in recent years.

In following emails the task was clarified a bit more :

(…) If you could have them respond on a piece of paper, or written in chalk or in sand or on a mirror etc etc in different positions. If they can be in different positions to reflect their lives that would be amazing too – but they need a response on each but does this help making a bit more interesting???

The first of the below questions might be very hard for some people – so I understand if they couldn’t respond in a good way to that one.

 

 
How did you get your break?

 

 

 

 

Jakiś czas temu, w minionym roku dostałem wiadomość od ludzi z MTV i zawierała takie zlecenie :

“(…) chcielibyśmy zamówić zdjęcia w tym klimacie co ostatnio, młodzi ludzie odpowiadają na pytania na kawałku kartonu – wszystko kręci się wokół “wielkiego przełomu”

Byłem prawie w drodze do Mongolii, i pomimo tego że zaproponowane wynagrodzenie było bardzo niskie, zdecydowałem się zrobić tę fuchę właśnie tam, by nadać wyjazdowi więcej sensu. Jest też ważnym tu wspomnieć że w tamtym czasie dużo pracowałem z Huachumą ( czy też San Pedro ), kaktusem, który jest bardzo dobry do kończenia spraw, starania się jeszcze bardziej, zwracania uwagi na detal, nie unikania wysiłku. Pomyślałem więc, że pomimo marnych pieniędzy postaram zrobić tą pracę dobrze, i zobaczę co ludzie mają do powiedzenia, ludzie, których spotkam na drodze, prawdziwi ludzie. Było tak także dlatego, że wielki przełom – przemiana – to wątek, wokół którego na różnych poziomach, w różnym sensie obraca się moja praca w ostatnich latach.

W kolejnych mailach zadanie zostało nieco bardziej rozjaśnione :

Jeżeli mógłbyś tak zrobić by odpowiedzi były na kartce papieru, albo napisane kredą czy na piasku albo na lustrze itp, w różnych pozycjach. Jakby oni też byli w różnych pozycjach odzwierciedlających ich życia, to byłoby wypas też – ale muszą odpowiedzieć na każde pytanie ale czy to czyni to nieco bardziej interesującym???

 

 
Jak doszło do twojego wielkiego przełomu?

 

 
 

 

Ayona : Things began changing when I started to meditate.

 

 

Ayona : Sprawy zaczęły się zmieniać odkąd rozpoczęłam praktykę medytacji
 

 

 

 
 

 

Jerry and Tommy : Our career in fashion took off when we started the magazine “We Are Mods”, it got this small circle of artists and designers in Ulaanbaatar together and helped us in many projects, like this design market.
 

 
Jerry i Tommy : Nasza kariera w branży mody wystartowała kiedy odpaliłyśmy magazyn “We Are Mods”, zebrał się wokół niego mały krąg artystów i projektantów w Ułan Bator i pomogło to nam w wielu projektach, takich jak ten targ designu.
 

 

 

 
 

 

Justin : I was working with a girl with cerebral palsy and realized, that just like me, she calms down and her spasms go away while watching the skies. This is when I decided I want to be involved with helping people.

 

 

Justin : Pracowałem z dziewczyną chorą na porażenie mózgowe, i zdałem sobie sprawę, że tak jak ja, uspokaja się i jej spazmy mijają kiedy patrzy na niebo. To wtedy zdecydowałem, że chcę zajmować się pomaganiem ludziom.
 

 


 

 
 

 
Khulegt : I started listening to blues, and my art and my life changed.
 

 
Khulegt : Zacząłem słuchać bluesa i moja sztuka oraz życie zmieniły się.
 

 

 

 
 

 
Oogii : I learned Polish, I went to study to Poland.
 

 
Oogii : Nauczyłam się języka polskiego i pojechałam studiować do Polski.
 

 

 

 
 

 

Sainaa : Becoming a shaman

 

 
Sainaa : Kiedy zostałam szamanką
 

 


 

 
 

 

Tsojo : The psychedelic trip with friends opened me to new perspectives, as artist and human being.
 

 
Tsojo : Psychodeliczna podróż z przyjaciółmi otwarła mnie na nowe perspektywy, jako artystę i jako człowieka.

 

 

 

 
 

 

Swiatek : Otgon Tenger. This mountain pilgrimage is a culminating point of a journey to Mongolia which seems to be a turning point for me. I went far and long enough to finally get fulfilled and accomplished and be able to turn back to the centre, without need to prove anything more.
 

 
Swiatek : Otgon Tenger. Pielgrzymka na tą górę to kulminacyjny punkt podróży do Mongolii, która wydaje się zwrotnym momentem dla mnie. Dotarłem daleko i podróżowałem dość długo aby znaleźć nasycenie i spełnienie i móc wrócić do środka, bez potrzeby udawadniania czegokolwiek.
 

 

 

 
 

 

There were more questions and they will follow here later…
 

 
Było więcej pytań i odpowiedzi znajdą się tutaj nieco później…

 

 

cotton people / bawełna

March 3rd, 2014

 

 

As most common question for me is not about what I do but where I get money to do it, once in a while I will publish here sample of commercial work. This time assignment for FAO ( Food and Agriculture Organization of the United Nations ) about cotton industry in West Africa and projects supposed to promote ecological awareness, and new, safe ways of growing and protecting cotton from pests. This financed my subsequent trip to South America, so in a way last year is entirely dedicated to various plants. In practice, the border between commercial and not commercial work is artificial one, it is just one long tale.

 

 

Ponieważ najczęstsze pytania do mnie nie dotyczą tego co robię, tylko skąd biorę na to pieniądze, od czasu do czasu publikuję tutaj próbkę komercyjnych prac. Tym razem rezultat zlecenia dla FAO ( Food and Agriculture Organization , agendy ONZ ds rolnictwa i żywności ), o bawełnianym przemyśle w Zachodniej Afryce, oraz o projektach mających promować świadomość ekologiczną i nowe, bezpieczne metody uprawy i ochrony bawełny przed szkodnikami. Ta praca sfinansowała moją zimową podróż do Amazonii, więc w jakimś sensie cały miniony rok poświęcony jest roślinom. Tak naprawdę granica między pracą a “wakacjami”, między komercyjnymi a niekomercyjnymi tematami jest sztuczna, to po prostu jedna długa opowieść.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proudly powered by WordPress. Theme developed with WordPress Theme Generator.
Copyright © światosław / tales from the world. All rights reserved.